Kogeneračná jednotka

1. Identifikačné údaje prijímateľa:
PELCKO s.r.o
Lisková 1250
03481 Lisková
IČO: 46584676
Kontaktná osoba: Ing. Milan Slaninka
t. č. +421 948 027 407
e-mail: direzione@pelcko.eu

2. Predmet zákazky:
Predmetom plnenia je dodanie „Kogeneračnej jednotky s prepojením na pásovú sušičku biomasy“

3. Miesto poskytnutia služby: Lisková

4. Predpokladaný termín dodania: december 2019

5. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky/technické požiadavky – viď Prílohu č. 1

Technická špecifikácia _ Logicky celok KGJaS

6. Kritérium výberu: najnižšia cena

Ponuky vrátane dokladu o oprávnení dodávať tovar v rozsahu zodpovedajúcom predmetu zákazky, zasielajte elektronicky na adresu direzione@pelcko.eu alebo manager@pelcko.eu do 26.3.2019, 9,00 hod.