Robotizácia procesu paletizovania hotových výrobkov

 

Prieskum trhu

1. Identifikačné údaje prijímateľa:
PELCKO s.r.o
Lisková 1250
03481 Lisková

IČO: 46584676
Kontaktná osoba: Ing. Milan Slaninka
t. č. +421 948 027 407
e-mail: direzione@pelcko.eu

2. Predmet zákazky:
Predmetom plnenia je dodanie „Robotizácia procesu paletizácie hotových výrobkov“

3. Miesto poskytnutia služby: Lisková

4. Predpokladaný termín dodania: september 2020

5. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky/technické požiadavky – viď Prílohu č. 1

Technická špecifikácia _ Logicky celok RPL

6. Kritérium výberu: najnižšia cena

Ponuka môže byť predložená v slovenskom alebo v českom jazyku.
Ponuky vrátane dokladu o oprávnení dodávať tovar v rozsahu zodpovedajúcom predmetu zákazky, zasielajte elektronicky na adresu direzione@pelcko.eu alebo manager@pelcko.eu do 26.3.2019, 9,00 hod.